І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

7 вер. 2016 р.

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)

Початок конспекту оформляється за загальною схемою. Спочатку  зазначаються:
тема, мета заняття, його тип, методи і прийоми проведення, засоби наочності й технічні засоби навчання, використана в процесі підготовки до заняття література.
Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути.
Доцільно виділити навчальні завдання, які визначають формування умінь і навичок: виконувати конкретну операцію, дію; відрізняти правильнее виконання дії, якою необхідно оволодіти, від неправильного; визначати, пояснювати, обґрунтовувати характерні ознаки, принципи правильного виконання дії.

У конспекті слід вказати розвивальну та виховну функції навчання:
 • якими логічними операціями та прийомами розумової діяльності оволодіють учні;
 • які почуття пробуджуються у процесі навчання (подиву, зацікавленості, успіху, гордості, співпричетності, відповідальності та ін.);
 • які цінності для себе відкривають, усвідомлюють учні;
 • які уміння соціальної поведінки формуються на занятті.
У конспекті орієнтовно виділяють такі головні етапи навчального заняття:
 • актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду школярів;
 • розкриття значущості теми та мотивація пізнавальної діяльності учнів;
 • формування системи знань, умінь, навичок учнів;
 • закріплення, застосування знань, умінь, навичок у різно- манітних ситуаціях;
 • домашнє завдання на наступний урок чи інше заняття;
 • підведення підсумків обговорення досягнутих результатів, вражень, думок.

Послідовність етапів заняття може бути різною (залежно від його типу).
Молоді вчителі у конспекті зазначають:
 • способи, прийоми актуалізації опорних знань (основних понять, визначень, висновків, формул, які учні засвоїли раніше і застосовують у практичній діяльності), необхідних для сприймання учнями нового змісту;
 • способи актуалізації позапрограмних знань школярів (знань, набутих з різних джерел інформації, що стали частиною життєвого досвіду); налагодження зв’язку з пройденим матеріалом; поглиблення понять, засвоєних на минулому занятті; форми регулювання роботи класу, отримання
зворотного зв’язку (питання, короткі самостійні повідомлення учнів (бажано вказати прізвища учнів, які будуть залучені до різних видів роботи), індивідуальні завдання, практичні та лабораторні роботи, демонстрація дослідів діючих моделей).
На етапі мотивації пізнавальної діяльності школярів слід визначити способи постановки мети, розкриття особистісної значущості теми для учнів, пробудження у них інтересу до певного змісту, роботи на занятті, створення емоційного настрою класу, тобто здійснення психологічної підготовки школярів до сприймання нового матеріалу. З цією метою, залежно від рівня готовності класу, змісту теми, можна використати незвичайний, навіть парадоксальний матеріал, проблемну ситуацію, аналогію, несподіване порівняння, ілюстрації, наочні посібники, технічні засоби. Можна стисло описати бесіду, діалог чи дискусію, в процесі яких учні висловлюють міркування щодо теми, очікування, уявлення.
Після підготовчого етапу в конспекті описують зміст активного навчання шляхом взаємодії вчителя та учнів:
 • виділяють логічно пов’язані етапи організації спільної навчально пізнавальної діяльності вчителя та учнів;
 • зазначають нові факти, положення, уміння та навички, якими повинні оволодіти школярі; описують характер організації діяльності учнів, способи співпраці учителя та школярів, застосування методів і прийомів, що забезпечують продуктивне оволодіння матеріалом певним контингентом учнів, форми їхньої навчальної діяльності й міжособистісної взаємодії;
 • формулюють різні типи питань, способи стимулювання классу до розв’язання різних типів завдань;
 • накреслюють способи перевірки рівня розуміння, осмислення учнями знань, володіння уміннями й навичками, оцінювання досягнутих результатів;
 • зазначають прізвища учнів, які будуть залучені до конкретного виду роботи із врахуванням їхніх індивідуальних особливостей.
Завершальний етап уроку передбачає відпрацювання; вдосконалення; застосування знань, умінь і навичок учнів, оцінення рівня їх сформованості.

 Раджу переглянути

30 лип. 2015 ... Варто повторити Правила вживання м'якого знака Правила вживання апострофа Велика літера у власних назвах Подвоєння бу.
natalianemirovska.blogspot.com
Інтерактивні ігри, ЗНО, Українська література, Орфографія, Синтаксис, Фразеологія, Наголос, Кросворд,
natalianemirovska.blogspot.com
19 сер. 2016 ... Українська література ЗНО орфографія тестування Інтерактивні ігриМорфологія Прислівник Синтаксис Іменник Презентація Прилівник ...
natalianemirovska.blogspot.com
Я люблю на уроках експериментувати : уроки-подорожі, уроки-дискусії, квест-ігри, усього не перелічити. Люблю, щоб діти на уроці були живими: ...
natalianemirovska.blogspot.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)