І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

2 січ. 2016 р.

ПРИКМЕТНИК.ЧИСЛІВНИК.ЗАЙМЕННИК. ДІЄСЛОВО. ТЕСТИ

1.Прикметник як частина мови…
а) виражає ознаку предмета;
б) називає предмет;
в) вказує на предмет, але не називає його.
2.Прикметники змінюються за…
а) родами, маючи незмінну форму числа;
б) родами і числами;
в) родами, числами, відмінками.
3. Якісні прикметники означають…
а) належність предмета людині чи тварині, від назв яких вони утворені;
б) зорові, слухові, смакові, просторові, часові та інші ознаки предметів;
в) відношення предмету до матеріалу, до часу, особи тощо.

4. Від іменників - назв істот утворюються…
а) якісні прикметники;
б) присвійні прикметники;
в) відносні прикметники.
5. Ступені порівняння мають…
а) якісні і відносні прикметники;
б)присвійні і відносні прикметники;
в) якісні прикметники.
5. Ступені порівняння мають…
а) якісні і відносні прикметники;
б)присвійні і відносні прикметники;
в) якісні прикметники.
6. Відмінюються за родами, числами, відмінками…
а) короткі форми прикметників;
б) короткі й повні форми прикметників;
в) повні форми прикметників.
7. НЕ з прикметниками пишеться разом, якщо…
а) в реченні протиставляється два однорідних члени, з’єднані сполучником;
б) слово без не не вживається, якщо прикметник з не можна замінити синонімом без не;
в) прикметник з не виступає іменною частиною складеного присудка.
8.Одна буква н пишеться у прикметниках з ненаголошеними суфіксами –ан-(-ян-), -ен-, а дві нн пишемо…
а) у прикметниках з наголошеними суфіксами –анн-(-янн-), -енн-;
б) у присвійних та відносних прикметниках;
в) у прикметниках, утворених за допомогою суфікса н від слів, твірна основа яких закінчується на шиплячий приголосний.
9. Через дефіс пишуться складні прикметники…
а) утворені від залежних одне від одного слів;
б) утворені від незалежних одне від одного слів, між якими можна поставити сполучник і
в) з першою складовою частиною загальний.
10. При творенні прикметників найчастіше використовують префікси…
а) не-, пре-, при-, без-, за-, анти- та ін;
б) архі-, су-, при-, ультра-;
в) транс-, про-, екстра-.
11.Числівник означає…
а) назву предмета або його ознаку;
б) дію, яку виконує предмет чи особа;11.Числівник означає…

а) назву предмета або його ознаку;
б) дію, яку виконує предмет чи особа;
в) число, кількість, порядок при лічбі.
12. За значенням і морфологічними ознаками числівники поділяються на…
а) порядкові і складні;
б) кількісні і дробові;
в) кількісні і порядкові.
13. Відрізнити числівники від іменників, прикметників, дієслів, що мають числове значення…амінюється цифрами;
б) можна, якщо ввести ці слова у речення;
в) неможливо.
14.Займенник …
а) вказує на предмети, о
а) можна, якщо число ззнаки, кількість, але не називає їх;
б) називає предмет і відповідає на запитання хто? що?;
в) називає кількість предметів і порядок їх при лічбі.


15. Займенникам властиві граматичні категорії…
а) роду й відмінка;
б) роду, числа(вибірково) і відмінка;
в) числа і відмінка.
16. За значенням і граматичними ознаками займенники поділяються на…
а) шість розрядів;
б) дев’ять розрядів;
в) сім розрядів.
17. Дієсловом називається самостійна частина мови, що означає…
а) дію або стан предмета;
б) кількість або порядок предметів при лічбі;
в) предмет.
18. До граматичних категорій дієслова належать…
а) час, спосіб, вид, стан, особа (рід);
б) час, спосіб, розряд за значенням, вид;
в) час. Вид, стан, ступені порівняння, особа (рід).
19. НЕ з дієсловами пишеться разом…
а) завжди;
б) у префіксі НЕДО-, якщо слово без НЕ не вживається;
в) в інфінітивних формах.
20. Категорія числа (однина і множина) у дієсловах вказує на те…
а) хто виконує дію – одна чи кілька осіб;
б) коли виконується дія;
в) чи завершилась дія.21. Дієвідмінюванням називається зміна дієслів за…

а) родами, особами і числами;
б) способами, часами, числами, особами або родами;
в) часами, особами(родами), числами.
22. Найчастіше дієслова творяться від…
а) дієслів, іменників, прикметників, займенників;
б) дієслів, іменників, прийменників, часток;
в) прикметників, сполучників, займенників.Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)