І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

31 бер. 2018 р.

У Вінниці відбувся mini EdCamp — (не)конференція для учителів, що хочуть змінити освіту

Є така добра історія про Майстра і учня. Одного разу учень запитав у Майстра: «Майстре, а чи довго чекати змін?», і отримав відповідь: «Якщо чекати – то довго».
Отож починаю із себе. 
Дякую долі, що збагачує мене зустрічами та знайомствами із цікавими людьми. 
30 березня 2018 року як учасниця mini EdCamp — (не)конференція для учителів  мала можливість використати правило "двох ніг" та відвідати неординарні та потужні майстер-класи вчителів, які не лише вірять у зміни в освіті, а й це уже роблять. 
Я тут впереше. Однак відчувала  себе у своїй стихії- повно позитиву та кретиву, ніякої схоластичності та поверховості. Продумано, цікаво, хоча є один мінус-  не встигла до всіх експертів потрапити. Наприклад, до Світлани Попель чи до Сергія Пойди, Ірини Слуцької та Владислава Качура ( Подивлюсь онлайн -трансляцію). Дякую  організаторам конференції!
Едкемп- це захопливі зустрічі, побачила свою давню подругу Олену Засимович, викладача ВДПУ та незвичайно приємну людину Оксану Пойду, Людочку Гунько та віртуальних друзів- Олесю Калинич, Тетяну Парадовську , Лілю Телішевську, Світлану Попель тощо. Едкемп- це нові знайомтва, позитивні емоції, мегапозитивний настрій, корисний  досвід.
Продовжувати навчатися потрібно. Учитель, який навчається, завжди  зацікавить учнів. Не стійте на місці. Рух - це життя!
Фото Міні-EdCamp Vinnytsia 2018 - афілійована версія.Фото Міні-EdCamp Vinnytsia 2018 - афілійована версія.Фото Міні-EdCamp Vinnytsia 2018 - афілійована версія.
Після майстер-класу з найкреативнішим директором  школи-гімназії із Тернополя Олександром  Остапчук ом та Оксаною Андріївною Пойдою, викладачем ВДПУ.
.Фото Елены Засимович.Фото Наталіи Немировськи.
Фото Наталіи Немировськи.Фото Юрій Брацюка.Фото Наталіи Немировськи.Фото Юрій Брацюка.Фото Наталіи Немировськи.Фото Наталіи Немировськи.

l


25 бер. 2018 р.

Дорогі випускники, до вашої уваги тестові завдання з теми "Наголос" Бажаю успіхів!

Наголос – одна з тем на ЗНО з української мови та літератури, тому нам необхідно знати ключові випадки утворення наголосу та основні винятки. Винятки треба просто запам’ятати!
СЛОВНИК НАГОЛОСІВ


Наголос


Наголос — це посилення голосу на одному зі складів. Коли в слові є два або більше складів, то один з них вимовляємо з більшою силою й довготою, ніж інші.
Наприклад, у слові мирний з більшою силою й довготою вимовляємо перший склад, у слові долина — другий, у слові садівник — третій.
Звук і склад, на які падає наголос, називаємо наголошеними, а всі інші голосні звуки й склади в слові — ненаголошеними. Голосні під наголосом звучать чітко, тому сумнівні ненаголошені звуки, наприклад, е та и, перевіряємо наголосом.
Не всі слова в українській мові мають наголос. Не мають наголосу односкладові службові слова.
Наголос в українській мові вільний, бо він не закріплений за якимось постійним місцем у словах. В одних словах він падає на перший склад, в інших — на другий, третій або четвертий.
У межах окремого слова наголос в українській мові може бути:
  • рухомий (може змінювати своє місце в різних формах слова: село — сіл, поле — поля, сторінка — сторінки);
  • постійний (у всіх формах слова припадає на той самий склад: фабрика, фабрику, фабрикам).
За допомогою наголосу часто розрізняють лексичне значення та граматичні форми слів: замок — замок, приклад — приклад, батьків — батьків, сестри — сестри.
Деякі слова мають подвійний наголос: помилка — помилка, завжди — завжди, житло — житло, весняний — весняний, свята — свята.

Зверніть увагу на наголошення:
  1. числівників (під впливом рос. мови): одинАдцять, чотирнаАдцять;
  2. одиниць виміру (під впливом розмовної мови): кіломЕтр, децимЕтр, мілімЕтр;
  3. віддієслівних іменників на -ання: чекАння, читАння, питАння;
  4. складних слів (перевіряйте за орфографічним словником): рукОпис, перЕпис;
  5. дієслів (під впливом говорів): роблЮ, ношУ, везтИ, беремО, чЕрствіти;
  6. прикметників: новИй, текстовИй, порядкОвий, рИнковий;
  7. іншомовних слів (перевіряйте  за орфографічним словником): майонЕз, металУргія, кулінарІя.


Основні принципи наголошування
1. Іменники:
• віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксі: навчАння, завдАння, запитАння, читАння, визнАння, видАння, пізнАння, послАння (АЛЕ: нЕхтування віднЕхтувати, бІгання від бІгати (тут по-іншому не скажеш).
• у багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині наголос переходить на закінчення — вказівка — вказівкИ, учителька — учителькИ (АЛЕ: рОдичка —рОдички, сусІдка — сусІдки (тут по-іншому не скажеш);
• більшість іменників у множині має наголос на закінченні: листкИ, сторінкИ тощо.
• на останній склад наголошуємо такі слова на позначення мір довжин: мілімЕтр,сантимЕтр, кіломЕтр (АЛЕ: барОметр, термОметр (по-іншому – ніяк).
2. Прикметники:
• у більшості двоскладових прикметників наголос падає на закінчення: гіркИй, тонкИй, новИй, тіснИй, вузькИй тощо (так само котрИй);
• завжди наголошеним є пестливий суфік -Еньк-: добрЕнький, тонЕнький, легЕнький тощо.
3. Дієслова:
• дієслово бути: бУти, бУдемо, але у минулому часі: булА, булО, булИ;
• наголос на останньому складі мають дієслова вестИ, нестИ і под.;
• у дієслівних закінченнях-емо, -имо, -ете, -ите наголошуємо останній склад: несемО, несетЕ (а не несЕмо, несЕте), ідемО, ідетЕ (а не ідЕмо, ідЕте), підемО, підетЕ тощо (АЛЕ: бУдемо, гуркОчемо, залИшите).
4. Числівники
• наголос на -адцять: одинАдцять, чотирнАдцять;
• наголос на -десят: сімдесЯт, вісімдесЯт.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Складні вИпадки наголошення слів
Наголос ЗАВЖДИ на першому складі у словах:
дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вІрші, вІршів, прИповідка, Олень, спИна, цАрина, немає чАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, кУрятина, бУдемо, дОлішній, пІдлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка
Наголос ЗАВЖДИ на другому складі складі у словах:
фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИколи, анІж, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбіг подій, пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблІ, дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх, подУшка, позАторік, тріскОтнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія.
Наголос ЗАВЖДИ на третьому, четвертому складі у словах:
розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, абИяк, ідетЕ, асиметрІя, бюлетЕнь, навчАння, псевдонІм, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, кулінарІя.
Слова із ПОДВІЙНИМ наголосом:
пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр, АлфавіІт, веснЯнИй, доповІдАч, зАвждИ, дОговОру, жАлібнИй, м ‘Я’зовИй, пЕрвІсний, перЕстАрок, пОмИлка, прОстИй, тАкОж.

18 бер. 2018 р.

Дорогі учні 9 класу, а також випускники! Завдання, пов'язані із життєписом та ранньою творчістю Тараса Шевченка, до Вашої уваги)

«Гайдамаки»        Тестові завдання
  «Передмова»
1. Стародавнє місто, яке згадує Т. Шевченко, розпочинаючи поему:
а) Єгипет; б) Стамбул;     в) Вавілон;         г) Кафа.
2. Свій твір письменник присвятив людині, яка безпосередньо брала участь у його викупі з кріпацтва:
а) В. Григоровичу;        б) К. Брюллову;        в) В. Жуковському;   г) І. Сошенку.
3. Ліричний герой поеми буде «Білолицему»:
а) розповідати цікаві пригоди з власного життя;
б) сповідувати власні гріхи;      в) писати твори про героїчне минуле;  г) співати думу.
4. Митець не може визначити меж для:
а) творчих здібностей кобзарів;            б) краю;
в) світла;    г) духовного збагачення кожної віруючої людини.
5. Звертаючись до гайдамаків, поет пропонує їм:
а) вирушити на пошуки долі;        б) згадати славне минуле;
в) осмислити власну життєву мету;   г) згадати козацькі літописи.
6. Про кого Т. Шевченко зазначив, що вони на бенкеті, наче на раді:
а) гетьманів;       б) сотників;
в) панів;    г) отаманів.
 «Інтродукція»
7. Ляхи у поемі порівнюються із:
а) жорстокими псами;        б) вельможною панею;
в) чорними воронами; 
     г) смердючим болотом.
8. Король Польщі, який хотів шляхтичам добра, «як дітям мати»:
а) Сигізмунд-Август;            б) Генріх Валуа;
в) Станіслав Понятовський;       г) Стефан Баторій.
 «Галайда»
9. Якої роботи не виконував Ярема у пана?
а) прибирав у хаті;    б) косив траву для худоби;
в) носив воду;    г) годував свійських птахів.
10. Поет, характеризуючи наймита, зазначив, що герой хоч і сирота, але:
а) розумний;
   ) кмітливий і винахідливий;
в) багатий;   г) має неабиякий талант складати вірші.
11. «Вернися до мене, до моєї хати, або хоч приснися… не хочеться спать»,— так спрямоване звернення Яреми, до:
а) власної долі;        б) чорнобривої красуні;
в) щасливої зіроньки;   г) любої матінки.
12. За наказом жида, Галайда вирушив:
а) у ліс по дрова;     б) ремонтувати човни на узбережжі річки;
в) на поле жито жати;      г) у Вільшану.
13. Хазяїн Галайди завідував:
а) корчмою;    б) хлібопекарнею;    в) продуктовою лавкою;   г) театром.
 Конфедерати»
14. Потрапивши до жида через зламані двері, конфедерати наполегливо розпитували його про:
а) дочку;       б) Ярему;   в) шлях до Умані;      г) тих, хто цурався католицької віри.
15. Добре підпивши, ляхи примусили Лейбу:
а) танцювати гопака;      б) співати літаню;
в) організувати музикантів;  г) декламувати вірша.
16. Жид запевняв конфедератів, що він багатий на:
а) власну ласку;        б) вміння розвеселити шановне товариство;
в) доброзичливість і шану; г) фантазію.
17. Лейба порадив ляхам здобути грошей у:
а) коморі гетьмана;      б) костьолі титаря;
в) чоловічому монастирі;   г) гаю під старим дубом.
 «Титар»
18. Про що співав Ярема, перебуваючи ввечері «попід гаєм»?
а) Красу зоряного неба;       б) нещасливе власне життя;
в) свою невимовну любов до коханої; г) ймовірність перемоги козаків у боротьбі з ляхами.
19. Визначте художні засоби в уривку: Зорі сяють серед неба, / Горить білолиций, / Верба слуха соловейка, / Дивиться в криницю:
а) анафора і гіпербола;      б) порівняння і метонімія;
в) синекдоха й оксиморон;    г) метафора й епітет.
20. Зустрівшись на побаченні з Оксаною, Галайда мріяв, як він з коханою:
а) буде щасливо жити;     б) не наймитуватимуть у панів;
в) вирушать у подорож славетними шляхами гайдамаччини;  г) ніколи не горюватимуть.
21. Народний ватажок, про якого Ярема згадував у пісні:
а) П. Конашевич-Сагайдачний;   б) С. Зборовський;
в) І. Підкова;      г) С. Наливайко.
 «Свято в Чигирині»
22. На думку Т. Шевченка, Чигирин будували:
а) солдати царської армії;
б) полонені турки і татари;
в) гетьмани;
г) люди різних національностей.
23. Кого козаки так характеризують: «Мудра голова сидить собі в хуторі, ніби не знає нічого, а дивишся — скрізь…»?
а) Б. Хмельницького;
б) М. Залізняка;
в) І. Гонту;
г) А. Головатого.
24. Назва пісні, яку виконував Волох гайдамакам перед повстанням:
а) «Ой Дніпре, мій, Дніпре…»;
б) «Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали»;
в) «Літа орел, літа сизий»;
г) «У гаю, гаю вітру немає».
Примітка. За кожну правильну відповідь установлюється 0,5 бала.

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ КОНКУРѫ²ННИЧЧИНА: СЛАВЕТНІ СТОРІНКИ МИНУЛОГО»

З ініціативи викладачів інституту історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Департаменту освіти та науки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької академії неперервної освіти було оголошено проведення учнівського конкурсу історико-краєзнавчих робіт. До 25 лютого 2018 на конкурс надійшло 149 робіт (індивідуальних та колективних).
Захист робіт та нагородження відбулися 17 березня 2018 року.
Учениця 10 класу СЗШ І-ІІІ ст. №4 м.Гайсина Сіньковська Віталіна отримала грамоту за  активну участь в конкурсі, гідно презентувала науково-дослідницьку роботу "Симфонія оберегів подільського роду".
 Дякую, Віталіно!

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ ДО ЗНО


Результат пошуку зображень за запитом "підготовка до зно"


.Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на першому складі.
А палка, вода, земля, четвірка
Б руки, галченя, радість, весняний         В олень, сила, мати, жовтий
Г шофер, русло, черствий, новий
Д дочка, вівця, доменщик, голова.
2. Орфографічну помилку допущено в рядку
А несказанний, не до смаку, не так, неабихто
Б не працюючи, непорушно, конспект не завершений, не ворог, а друг
В не доспівана пісня, спекотно не по-ранішньому, непочатий, не зараховано
Г небажаний гість, небайдуже ставлення, недоспана ніч, небилиця
Д недозрілий овоч, ні слова не промовити, ні на йоту, неждано-негадано

3 . У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавітному порядку?
А долина, доля, драже, дріботіти, дяк
Б заговорити, загубити, зажура, заколотник, залоза
В обміняти, оборона, овація, огортати, ознака
Г реквізит, режисер, ремінь, рефлекс, рецепт

Д набір, набраний, намисто, область, омоніми.

далі тут ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

7 бер. 2018 р.

Шевченківський тиждень


У СЗШ І-ІІІ ст.№4 м.Гайсина  триває Шевченківський тиждень. 
6 березня - відбувся  конкурс читців виразного читання поезій для учнів 5-6 класів.
 7 березня  учні 9-А, 9-Б, 8-Б класів взяли участь у створенні галереї живих скульптур  героїв творів Тараса Шевченка.  Дякуємо усім учням, небайдужим до Кобзаревого слова)

5 бер. 2018 р.

Шляхи Кобзаря)

Фото Юрій П'ятаченко.

Дорогі восьмикласники, готуємось до самостійної роботи)


Довідка:

Експозиція                Єдиним оружжям Остапа була вода, і він час од часу обливав нею вовка.Зав’язка                     Душа рветься до сонця, а тіло тягне до себе чорна безодня.Розвиток дії               Він йшов тепер прудко, сильно вимахуючи ціпком...Кульмінація              Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі.Розв’язка                   Соломіїн човен повернув боком і був усього на аршин від турецького, коли турки 

Мала можливість бути учасником цікавого вебінару «Minecraft як засіб підготовки до ЗНО».

Дякую Людмилі Бойко

Контактна форма

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)