І возвеличимо на диво І розум наш, і наш язик... (Т. Шевченко)

28 серп. 2016 р.

Українська мова
8 клас


У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови
здійснюватиметься за такими програмами:
у 5-8 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для    
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. -
К.:Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом
Міністерства від 29.05.2015 № 585).


Форми контролю
І семестр
ІІ семестр
Перевірка мовної теми
2
2
Письмо:
переказ
1
1
твір
1
1
Правопис:
диктант
1
1
аудіювання
-
1
читання мовчки
1
-


І семестр


уроку
Зміст програмового матеріалу
К-сть
годин
Дата
При-
мітка
Вступ
1.
Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.
1


Повторення та узагальнення вивченого.
2.
Лексика. Фразеологія.
1


3.
РМ №1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення, засоби міжфразного зв’язку в тексті. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач). Підготовка до усного контрольного переказу.
1


4.
РМ №2. Оповідання як жанр мовлення, особливості його будови. Читання (мовчки і вголос) і слухання-розуміння оповідань.
1


5.
Морфологія й орфографія. Основні правила правопису
1


6.
РМ №3. Особливості побудови опису місцевості. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.
1


Синтаксис. Пунктуація.
Словосполучення і речення
7.
Словосполучення.
1


8.
Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова.
1


9.
РМ №4. Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.
1


10.
Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі. Види зв’язку в словосполученні.
1


11.
Речення прості й складні (повторення). Речення двоскладні й односкладні.
1


12.
Тренувальні вправи.
1


13.
РМ №5. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення (оповідання, стаття, повість, п’єса, нарис, замітка, вірш, байка), різноманітних жанрів фольклору. Сприймання в прочитаному тексті різноманітної аргументації під час обговорення певної проблеми; також прямо вираженої спонукальної інформації. Вивчальне читання (практично). Робота з книжкою: передмова в книжці. Контрольне читання мовчки.
1


14.
Контрольна робота №1. Словосполучення й речення.
1


15.
Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. РМ №6. Повторення відомостей про ситуацію спілкування. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань за текстом, як обмін думками, повідомлення, відповідно до створеної в класі ситуації, пов’язаної із життєвим досвідом учнів, дискусійного характеру, розігрування його в різних стилях. Підготовка до контрольної здачі діалогів.
1


Просте речення
Двоскладне речення
16.
Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення.
1


17.
Підмет і присудок. Способи вираження підмета.
1


18.
Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка.
1


19.
Узгодження головних членів речення. Тире між підметом і присудком.
1


20.
Речення поширені і непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.
1


21.
Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення).
1


22.
РМ №7. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.
1


23.
РМ №8. Контрольний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.
1


24.
Робота над помилками, допущеними у контрольному творі.. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки
1


25.
Види обставин (за значенням), способи їх вираження.
1


26.
Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.
1


Односкладні речення. Неповні речення
27.
Односкладні речення з головним членом у формі присудка і підмета. Означено-особові, узагальнено-особові і неозначено-особові речення.
1


28.
Безособові речення. Називні речення. Односкладні речення як частини складного речення.
1


29.
Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Незакінчені речення, їх стилістичні функції.
1


30.
Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи. Підготовка до контрольної роботи.
1


31.
Контрольна робота №2. Просте речення. Двоскладне речення. Односкладні, повні і неповні речення.
1


32.
Аналіз контрольних робіт. Повторення вивченого у І семестрі.
1


Українська мова
8 клас
ІІ семестр


уроку
Зміст програмового матеріалу
К-сть
годин
Дата
При-
мітка
Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами
33.
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені і непоширені ОЧР, смислові відношення між ними 9єднальні, протиставні, розділові). Кома між однорідними членами.
1


34.
Речення з кількома рядами однорідних членів.
1


35.
Однорідні і неоднорідні означення.
1


36.
Тренувальні вправи.
1


37.
Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення).
1


38.
Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.
1


39.
РМ №9. Особливості побудови опису пам’яток історії і культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії і культури в художньому стилі.
1


40.
РМ №10. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі.
1


41.
Робота над помилками, допущеними в контрольному переказі. РМ №11. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Слухання-розуміння текстів, що належать до різних стилів та типів мовлення (зокрема опис пам’яток історії і культури). Контрольне аудіювання.
1


Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
42.
Звертання непоширені і поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертаннях.
1


43.
Вставні слова (словосполучення і речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Розділові знаки при вставних словах.
1


44.
Тренувальні вправи.
1


45.
Використання звертань і вставних слів для передачі ставлення до адресата. Інтонація речень зі звертаннями і вставними конструкціями. Синонімічність вставних слів і речень у тексті.
1


46.
Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.
1


47.
Контрольна робота №3. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).
1


48.
РМ №12. Усний твір-опис пам’яток історії і культури за картиною в публіцистичному стилі. Підготовка до усного контрольного твору.
1


Речення з відокремленими членами
49.
Поняття про відокремлення.
1


50.
Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні). Розділові знаки при відокремлених членах речення.
1


51.
РМ №13. Контрольний твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.
1


52.
Аналіз контрольного твору. Відокремлені означення.
1


53.
Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами.
1


54.
Відокремлені прикладки.
1


55.
Відокремлені обставини.
1


56.
Правильна побудова речень з дієприслівниковими зворотами.
1


57.
РМ № 14. Конспект, тематичні виписки, особливості їх будови. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.
1


58.
Відокремлені додатки.
1


59.
Відокремлені уточнюючі члени речення.
1


60.
РМ №15. Інтерв’ю, особливості його будови. Інтерв’ю в публіцистичному стилі. Ділові папери. Протокол.
1


61.
Повторення вивченого протягом року. Підготовка до підсумкового контрольного диктанту.
1


62.
Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи.
1


63.
Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.
1


64.
Контрольна робота №4 (тестові завдання). Речення з відокремленими членами.
1


65.
Аналіз контрольних робіт. Узагальнення теми.
1


Повторення в кінці року відомостей про словосполучення й просте речення
66.
Повторення основних відомостей про словосполучення й просте речення.
1


67.
Повторення основних відомостей про просте речення.
1


68.
РМ №16. Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі.
1


69.
Узагальнення вивченого у 8 класі.
1


70.
Узагальнення вивченого у 8 класі.
1Немає коментарів:

Опублікувати коментар

Контактна форма

Ім’я

Електронна пошта *

Повідомлення *

СловОпис

Усе - під рукою)

Українська література - в кіно)